Algemene voorwaarden Foodticket B.V.

Foodticket B.V.
(Besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid)
Handelend onder de naam/namen: Foodticket

Vestigings- & bezoekadres:
Bestevaer 44A, 1271 XZ Huizen

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 035 - 3502070
E-mail: info@foodticket.nl
Bereikbaarheid: ma t/m vr 09:00 uur tot 22:00 uur, za en zo 14:00 uur tot 22:00 uur

KvK-nummer: 60118741
BTW-identificatienummer: NL853772873B01

Algemene voorwaarden 1 oktober 2020

I. Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

  In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter en/of kleine letter, de volgende betekenis:

  1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Bijlage;
  2. Foodticket B.V.: Foodticket B.V. gevestigd te (1271 XZ) Huizen aan de Bestevaer 44A, onder Kamer van Koophandel nummer 60118741;
  3. Cliënt: de opdrachtgever, te weten iedere natuurlijke- of rechtspersoon, met wie de overeenkomst tot levering van de diensten van Foodticket B.V. wordt gesloten;
  4. Diensten: de dienst(en) die Foodticket B.V met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel aanbiedingen, offertes en/of voorstellen.
  5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Foodticket B.V. en Cliënt betreffende de levering van diensten, van welke Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken;
  6. Account: persoonlijke sectie die namens of door de Cliënt is gecreëerd en beheerd;
  7. Downtime: een onderbreking van het Foodticket B.V. netwerk met algehele onbereikbaarheid van één of meerdere diensten tot gevolg;
  8. Gebruiksdatum: de datum waarop Foodticket B.V. Cliënt voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst;
  9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijns-prestaties;
  10. Service Level Agreement (S.L.A.): een individueel geldende afspraak tussen Foodticket B.V. en Cliënt over de beschikbaarheid en ondersteuning van één of meerdere Dienst(en) van Foodticket B.V.
  11. Foodticket B.V. Apparatuur: alle (ICT-)apparatuur in eigendom van Foodticket B.V. of in opdracht van Foodticket B.V. geleverd en beheerd door derden ten behoeve van de dienstverlening van Foodticket B.V.;
  12. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot software, (source)code, programma's, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;
  13. Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden;
  14. De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van deze Algemene Voorwaarden, zijn enkel en alleen bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.
 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Foodticket B.V. alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij Foodticket B.V. partij is, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven en treden in de plaats van andere, van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  3. De door Cliënt gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en voorstellen van Foodticket B.V., de Overeenkomst of enige andere overeenkomst waarbij Foodticket B.V. partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Foodticket B.V. zijn aanvaard.
  4. Foodticket B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Foodticket B.V. zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste twee weken voordat deze in werking treden schriftelijk bekendmaken aan Cliënt. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
 3. TOTSTANDKOMING EN BEëINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, komt een overeenkomst tussen Foodticket B.V. en Cliënt eerst tot stand vanaf de datum dat Foodticket B.V. de aanvraag van Cliënt en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel vanaf het moment dat Foodticket B.V. met de feitelijke uitvoering van de opdracht is begonnen.
  2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Cliënt en Foodticket B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
  3. Onder een schriftelijke aanvaarding wordt tevens verstaan een aanvaarding die via elektronische communicatie tot stand komt.
  4. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door de Cliënt wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de E-mailbox van Cliënt, komt dit voor risico van Cliënt, ook indien de E-mailbox bij een derde is gehuisvest.
  5. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van diensten te weigeren.
  6. Cliënt accepteert en komt met Foodticket B.V. overeen dat Foodticket B.V. direct na de totstandkoming van de overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing.
  7. De contractduur tussen Cliënt en Foodticket B.V. is twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere contractduur overeenkomen. Na de contractduur geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Opzeggingen dienen te geschieden per E-mail, naar opzegging@foodticket.nl.
  8. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met éénzelfde duur als die van de oorspronkelijke overeengekomen periode tussen Foodticket B.V. en Cliënt;
 4. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
  1. Alle door Foodticket B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend.
  2. Alle door Foodticket B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook gedaan, verliezen hun geldigheid na verloop van dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
  3. Alle door Foodticket B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook gedaan, gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  4. Alle door Foodticket B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  5. Het indienen van bezwaren bij Foodticket B.V. geeft nimmer het recht tot het opschorten van de betaling aan Foodticket B.V.
  6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen, offertes, voorstellen en/of de Overeenkomst van Foodticket B.V. ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 5. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Cliënt is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door Foodticket B.V. mogelijk te maken. Dit houdt onder meer in: een tijdige betaling, werkende internetverbinding, volledige, correcte en duidelijke aangeleverde gegevens welke voor verlening van de Diensten van belang zijn, onverwijld door te geven en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Deze bepaling is ook van toepassing bij eventuele wijzigingen op initiatief van de Cliënt en/of Foodticket B.V. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Cliënt een vergoeding aan Foodticket B.V op basis van het uurtarief € 85,00. Foodticket B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat Foodticket B.V. is uitgegaan van door Cliënt verstrekte gegevens;
  2. Cliënt vrijwaart Foodticket B.V. voor enige schade ontstaan die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de dienst door Cliënt zelf of diens klanten en/of medewerkers wordt verspreid;
  3. Foodticket B.V. zal de door zijn te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting'. Foodticket B.V. garandeert dan ook niet dat zijn diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (afgekort S.L.A.)).
  4. Indien Foodticket B.V. een S.L.A. heeft verleend aan Cliënt inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een of meer van de diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor Cliënt. Foodticket B.V. wordt op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Cliënt voor het overschrijden van de S.L.A.
  5. Alle door Foodticket B.V. aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gebruiksdatum en de installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Foodticket B.V. is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet fataal. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt Foodticket B.V. niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
  6. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht.
  7. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie en alle andere privacygevoelige informatie, zoals zijnde pincode en de login van medewerkers, en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt. Cliënt is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de dienst wordt gemaakt. Foodticket B.V. mag ervan uitgaan dat Cliënt ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Cliënt. Zodra Cliënt weet dat zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Cliënt Foodticket B.V. daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord. Gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden door Foodticket B.V. verwijderd, indien deze inbreuk op enige rechten van Foodticket B.V. en/of derden onwenselijk worden geacht.
  8. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Cliënt te veranderen, indien hij dit nodig acht in het belang van het functioneren van de dienst.
  9. Foodticket B.V. is te alle tijden gerechtigd toevoegingen, wijzigingen en/of stopzettingen aan te brengen in zijn Diensten, op voorwaarde dat de handeling geen vermeerdering van de verplichtingen van Cliënt inhoudt, of diens rechten aanzienlijk vermindert. Indien de handeling een toevoeging inhoudt, is Foodticket B.V. gerechtigd kosten in rekening te brengen die noodzakelijk zijn voor de toevoeging. Cliënt is gerechtigd zelf te bepalen of hij van de toegevoegde Diensten gebruik wenst te maken.
  10. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na afronding van de opdracht, per E-mail (klacht@foodticket.nl) aan Foodticket B.V. te worden meegedeeld.
 6. VRIJWARINGEN
  1. Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die Foodticket B.V. heeft, zal Cliënt Foodticket B.V. vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Cliënt, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Cliënt waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van content die door Cliënt met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door Cliënt.
  2. De Cliënt vrijwaart Foodticket B.V. of door Foodticket B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
  3. De Cliënt vrijwaart Foodticket B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt.
 7. ONRECHTMATIG GEDRAG CLIëNT
  1. Indien Foodticket B.V., op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of mogelijk strafbaar gedrag van Cliënt of diens klanten, is Foodticket B.V. gerechtigd de diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte vast komt te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag van Cliënt of diens klanten, ongeacht het medeweten van Cliënt of diens klanten worden de volgende, al dan niet uitputtende, handelingen verstaan:
   1. Handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;
   2. Het verzenden van spam of andere bulkberichten;
   3. Hacking, phising, password cracking, computervredebreuk en overige vormen van computer frauduleuze activiteiten;
   4. Het verspreiden van pornografisch materiaal en/of verspreiding van onrechtmatige informatie met een racistische of discriminerende inhoud;
   5. Het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is; of anderszins in strijd handelen met enige relevante wet- en/of regelgeving.
   6. Het aanbieden van Producten en/of Diensten die bij of krachtens wet verboden zijn alsmede Producten en/of Diensten die vermeld staan op de lijst van 'beperkte en verboden producten en diensten' van Adyen volgens bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden
  2. Indien Cliënt op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten onrechtmatig handelen jegens Cliënt, Foodticket B.V. en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel vermelde (onrechtmatige) handelingen, dient Cliënt onverwijld alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te doen stoppen, onverminderd de rechten van Foodticket B.V. om zelf maatregelen te nemen.
  3. Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Cliënt en/of diens klanten, is Foodticket B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien van onrechtmatig en/of strafbaar handelen geen sprake is, zal Foodticket B.V. de Diensten weer verlenen. Foodticket B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Cliënt die door de opschorting van diensten is ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was.
  4. Enige schade en/of kosten van Cliënt die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van Cliënten en/of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, handelingen vermeld in artikel 7.1, komen voor eigen rekening van Cliënt. Foodticket B.V. accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.
  5. De verbintenissen van Cliënt, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Foodticket B.V. zijn dienstverlening opschort.
 8. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Foodticket B.V. kan voor zover hij bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Foodticket B.V. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Foodticket B.V.
  2. Foodticket B.V. is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Foodticket B.V., daaronder begrepen de door Foodticket B.V. meegeleverde of bij opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
  3. Indien de aansprakelijkheid van Foodticket B.V. voor schade van Cliënt al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, alsook beperkt tot de periode van maximaal twee (2) maanden. Opzegging door Cliënt is in geval van ontoerekenbare tekortkoming immers na twee (2) maanden gerechtigd. Iedere aansprakelijkheid van Foodticket B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  4. Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Foodticket B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Cliënt vrijwaart Foodticket B.V. tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
  5. Foodticket B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Cliënt of door derden is gewijzigd of aangevuld. Cliënt staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
  6. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Foodticket B.V. op:
   1. Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
   2. Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
  7. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee (2) maanden duurt, behoudt Foodticket B.V. zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee (2) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Foodticket B.V. behoudt zich als dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.
  8. De Cliënt zal aan de werknemer(s) van Foodticket B.V. vergoeden - en Foodticket B.V. vrijwaren - tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer(s) in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Cliënt en/of Foodticket B.V. daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of 6:108 en/of 6:162 Burgerlijk Wetboek. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Cliënt gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Niets in de overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan Cliënt resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten op de vertrouwelijke informatie aan Cliënt.
  2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Foodticket B.V. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Foodticket B.V. daartoe bevoegd.
  3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Cliënt.
  4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Foodticket B.V. te alle tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Foodticket B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.
  5. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Foodticket B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Foodticket B.V ongeacht of deze aan de Cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld.
  6. Na het voltooien van de Overeenkomst, hebben noch de Cliënt, noch Foodticket B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
  7. Door Foodticket B.V. of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website, webshop en/of andere diensten blijven eigendom van Foodticket B.V.
 10. GEBRUIK EN LICENTIE
  1. Wanneer de Cliënt volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst met Foodticket B.V., verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de Dienst(en).
  2. De Client is zonder de schriftelijke toestemming van Foodticket B.V. niet gerechtigd het ontwerp en/of de opdrachten ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Cliënt niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Foodticket B.V. veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen en/of opdrachten, aan te brengen of te laten aanbrengen.
  4. Foodticket B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de Cliënt, de vrijheid om (afbeeldingen van) de opdrachten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 11. ONLINE BETALINGEN EN UITBETALINGEN
  1. Alle online betalingen op de website van Cliënt geschieden door de partner van Foodticket B.V., Adyen. Deze betaalinstelling houdt zich uitsluitend bezig met betalingen en is gereguleerd door de Nederlandsche Bank. Indien Foodticket B.V. besluit om met een nieuwe partner samen te werken, dan wordt Cliënt binnen twee (2) weken voor ingang van de samenwerking hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  2. Client geeft toestemming om door Foodticket B.V. als sub-merchant te worden aangemeld bij Adyen. Foodticket B.V. treed daarbij op als beheerder van het bij Adyen geopende sub-merchant account. Zowel Foodticket B.V. als Adyen zullen daarvoor een screening toepassen op Cliënt in de vorm van een Know Your Customer (afgekort: KYC) en Anti Money Laundering (afgekort: AML)
  3. Ten behoeve van de uitvoering van de AML procedure, is Foodticket B.V. gerechtigd om gedurende elk moment van de Overeenkomst initieële screening en totale monitoring uit te voeren op de financiële activiteiten van Cliënt, indien Foodticket B.V. dit vanuit welk oogpunt dan ook wenselijk acht.
  4. Cliënt kan direct, na het leveren van de afgenomen dienst, beginnen met het ontvangen van online betalingen. Uitbetalingen aan Cliënt zullen echter worden opgeschort totdat een volledige KYC procedure is afgewikkeld en goedgekeurd door Adyen.
  5. Cliënt zal alle geëiste documenten ten behoeve van het uitvoeren van de KYC en AML procedure tijdig en correct aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, naam-, adres- en woonplaatsgegevens (afgekort: N.A.W.), alsmede een geldige kopie van de legitimatie van eigenaar en/of eigenaren, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie bankafschrift en een Ultimate Beneficial Owner (afgekort: UBO) verklaring. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor om diezelfde documenten in eigendom te houden, indien dit uit administratief oogpunt wenselijk wordt geacht.
  6. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor om, ook gedurende de Overeenkomst, aanvullende documenten op te vragen bij Cliënt, indien dit nodig is voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.
  7. Cliënt dient kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Adyen, https://www.adyen.com/nl_NL/legal/terms-and-conditions alsmede de lijst van 'beperkte en verboden producten en diensten' van Adyen volgens bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden
  8. De Algemene Voorwaarden van Adyen, of enig ander betalingspartner waarmee Foodticket B.V. samenwerkt, worden van overeenkomstige toepassing verklaard op deze Algemene Voorwaarden, in die zin dat Cliënt Foodticket B.V. machtigt hem te voegen bij elke huidige of toekomstige betalingspartner van Foodticket B.V. Het door Cliënt niet voldoen aan deze bepalingen, leidt tot het (deels) beëindigen en/of staken van het uitbetalen en/of tot het (deels) stopzetten van de diensten van Foodticket B.V.
  9. Een automatische uitbetaling van Adyen naar de Cliënt vindt minimaal één (1) maal per werkweek plaats. Indien dit door Foodticket B.V. mogelijk wordt geacht, kan dit wijzigen naar twee (2) tot drie (3) maal per werkweek.
  10. Uitbetalingen naar de Cliënt vinden plaats door middel van een automatische storting, excasso. Dit gebeurt op het rekeningnummer dat is opgegeven door de Cliënt.
  11. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. Omwille van de verwezenlijking van voorgaande, dient Cliënt wekelijks te controleren of de uitbetalingen op het correcte bankrekeningnummer zijn binnengekomen. Het bij Foodticket B.V. bekende bankrekeningnummer is in te zien (via www.orderbuddy.nl) in OrderBuddy: Instellingen > Facturatiegegevens.
  12. Cliënt verliest zijn recht om zich te beroepen op een kennelijke vergissing in de uitbetaling van Foodticket B.V., indien Cliënt dit niet binnen 31 dagen nadat Cliënt dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Foodticket B.V. heeft gemeld. Voorts verliest Cliënt dit recht indien Cliënt niet binnen één (1) jaar na deze melding de vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.
  13. Vanuit commercieel belang is Foodticket B.V. gemachtigd de uitbetaling door Adyen rechtstreeks te laten plaatsvinden aan Foodticket B.V.
 12. OVERIGE BEPALINGEN OMTRENT BETALINGEN
  1. Bij het tekenen van de Overeenkomst neemt Cliënt de betaalplicht op zich.
  2. Foodticket B.V. verleent in beginsel abonnementen met een contractduur van twaalf (12) maanden in de vorm van jaarabonnementen (tenzij anders is overeengekomen), inclusief een inning van de gehele prijs, voor ingang van de Overeenkomst, van het desbetreffende jaarabonnement. Indien Cliënt, na maximaal twee herinneringen en één ingebrekestelling, in verzuim blijft met betalen, dan is Foodticket B.V. gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek.
  3. Foodticket biedt de mogelijkheid aan Cliënt om de eenmalige inning van de gehele prijs in een maximale periode van twaalf (12) maanden maandelijks te doen afbetalen. Blijft Cliënt echter twee (2) maanden of langer uit met betalen, is Foodticket B.V. gerechtigd, in welke vorm dan ook, alsnog de gehele prijs van het abonnement te doen incasseren.
  4. Indien er een SEPA-machtiging is overeengekomen tussen Foodticket B.V. en Cliënt, zullen kosten voor de Dienst geïncasseerd worden op het door Cliënt opgegeven rekeningnummer. Foodticket B.V. behoudt zich echter te alle tijden het recht om over te gaan op het verrekenen van kosten op de online tegoeden van Cliënt.
  5. Wanneer de Cliënt een ontoereikend saldo heeft voor de verrekening van de kosten voor de Dienst, worden deze kosten meegewogen in de eerstvolgende uitbetaling aan de Cliënt., met inachtneming van een betaaltermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
  6. Foodticket B.V. is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de kosten voor de Dienst die met Cliënt is overeengekomen, jaarlijks per 1 januari en/of 1 juli met ten hoogste 15% te verhogen. Foodticket B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien Foodticket B.V. dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
  7. Indien partijen uitdrukkelijk geen automatische incasso overeen zijn gekomen, en Cliënt de betaling niet binnen de in artikel 12.3. vermelde termijn heeft voldaan, zal Foodticket B.V. de Cliënt een herinnering zenden waarbij Foodticket B.V zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van € 15,00 excl. BTW in rekening te brengen. Deze factuur dient Cliënt binnen de daarop aangegeven termijn te voldoen.
  8. Indien Cliënt de betaling niet binnen de in artikel 12.3. en 12.7. bedoelde termijn voldoet, zal Foodticket B.V. Cliënt een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 12.3. en 12.7., tevens aanmaningskosten van € 25,00 excl. BTW in rekening worden gebracht.
  9. Indien Foodticket B.V. kosten heeft moeten maken, welke kosten Foodticket B.V. in redelijkheid heeft moeten maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Cliënt ook deze kosten aan Foodticket B.V. te betalen.
  10. Vanaf het moment dat de Cliënt zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt, of anderszins in gebreke is, is het de Cliënt niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Cliënt verstrekte licentie(s) te vervallen.
  11. Foodticket B.V. kan in het kader van de overeenkomst producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden, (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Foodticket en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt, onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte totdat Cliënt alle aan Foodticket B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.
 13. GEHEIMHOUDING
  1. Cliënt zal alle vertrouwelijke informatie die hij van Foodticket B.V. verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
  2. Cliënt zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan Cliënt zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Cliënt zal de vertrouwelijke informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk wordt geacht in het kader van de Overeenkomst.
  3. De verplichtingen tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing in zoverre Cliënt kan aantonen dat de betreffende informatie:
   1. reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
   2. reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangt;
   3. publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Cliënt kan worden toegerekend;
   4. op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding openbaren;
   5. op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en Cliënt Foodticket B.V. van een openbaar is gemaakt met goedkeuring van Foodticket B.V.
   6. openbaar is gemaakt door en/of met goedkeuring van Foodticket B.V
 14. ONDERHOUD
  1. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Cliënt erkent dan ook dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de diensten kan veroorzaken. Foodticket B.V. mag hiertoe de volgende handelingen (laten) uitvoeren; het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt.
  2. Indien Foodticket B.V. verwacht dat het onderhoud de verlening van de diensten aan cliënt negatief zal beïnvloeden, zal Foodticket B.V.:
   1. zich inspannen om cliënt zeven (7) dagen voorafgaand van het onderhoud daarvan op de hoogte stellen;
   2. voor zover mogelijk, het onderhoud laten plaatsvinden tussen 20:00 en 7:00 uur om zo het negatieve effect op het verlenen van de diensten minimaal te houden en;
   3. zich inspannen om enige onderbreking van de diensten zo beperkt mogelijk te houden.
  3. Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de technische eigenschappen van de diensten, wijzigingen in het data- en telecommunicatienetwerk of enige andere wijzigingen ten aanzien van de diensten, door te voeren. Deze wijzigingen kunnen mogelijk invloed hebben op de door Cliënt gebruikte randapparatuur zoals de computerapparatuur. Foodticket B.V. is niet aansprakelijk door enige schade die ontstaat als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel.
  4. Foodticket B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 14.2. af te wijken, indien er volgens Foodticket B.V. sprake is van een noodsituatie, welke het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot (enige) onderbreking van de diensten, noodzakelijk maakt.
 15. VERHUIZING
  1. Foodticket B.V. is gerechtigd het Foodticket B.V. datacentrum en/of co-locatieruimte te verhuizen, evenals om de diensten te onderbreken in het kader van een dergelijke verhuizing.
  2. Cliënt erkent en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking in het verlenen van de diensten als gevolg van een verhuizing zoals bedoeld in dit artikel, niet kwalificeert als downtime, indien Foodticket B.V., voorafgaand aan de verhuizing maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, een schriftelijke mededeling hiervan doet aan de Cliënt. Onder een schriftelijke mededeling wordt tevens een mededeling via elektronische weg, zoals E-mail of het online platform van Foodticket B.V., verstaan.
  3. De kosten die Cliënt als gevolg van de verhuizing moet maken, komen voor rekening van Cliënt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 16. BEVEILIGING
  1. Het SaaS-systeem is geplaatst in een omgeving waarin een (fysieke)toegangsbeveiliging is toegepast. De infrastructuur (computers, routers, lijnen, etc.) is dusdanig afgeschermd, dat onbevoegd aftappen, muteren en toevoegen van informatie redelijkerwijs onmogelijk is. Uitsluitend geautoriseerde personen hebben zonder begeleiding van andere daartoe geautoriseerde personen toegang tot het SaaS-systeem van Foodticket B.V.
 17. CONTINUÏTEIT
  1. Alle systemen van Foodticket B.V worden ondersteund door een uninterruptible power supply waarmee totale stroomonderbrekingen en fluctuaties uit het openbare net opgevangen worden. Tevens ondersteunt een noodstroom-faciliteit de continuïteit van de energievoorziening. Verder zijn opslagsystemen redundant uitgevoerd: bij het uitvallen van een opslagsysteem zal een tweede systeem de taak naadloos en zonder down time overnemen.
  2. Indien Cliënt ervoor kiest om de registratie van een domeinnaam via Foodticket B.V. te laten verlopen, kan Foodticket B.V. ervoor kiezen om de domeinnaam op zijn naam te laten registeren. Cliënt blijft echter te allen tijde rechthebbende en houder van de domeinnaam. Foodticket B.V. beheert de domeinnaam omwille van technische en administratieve redenen.
 18. BACK-UP
  1. Voor het zekerstellen van de data wordt zeven (7) maal per week een back-up gemaakt. Per week wordt een (1) totale back-up bewaard tot maximaal acht (8) weken terug. Via het support systeem kan de afnemer een verzoek indienen voor het terugzetten van data. Deze data kan maximaal acht (8) weken oud zijn. Oudere data kan derhalve niet worden teruggezet, tenzij hierover door Foodticket B.V. en de afnemer expliciete afspraken zijn gemaakt. Een en ander tegen dan geldende tarieven zoals vastgelegd in de prijsopgave van Foodticket B.V.
 19. DRUKWERK
  1. De Cliënt draagt te alle tijden het risico van kennelijke verschrijvingen, vergissingen, of andere misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in de door Foodticket B.V. niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling, of door een door de Cliënt daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel.
  2. Indien Cliënt de Overeenkomst tot het leveren van drukwerk met Foodticket B.V. wenst te annuleren, dient deze annulering schriftelijk te geschieden. De annulering treedt pas in werking op het moment dat deze door Foodticket B.V. is bevestigd. Foodticket B.V. is in geval van annulering gerechtigd een bedrag van € 25,00 in rekening te brengen, vermeerderd met de daadwerkelijk tot dan gemaakte kosten, indien deze meer dan € 25,00 bedragen.
  3. Het risico van verlies, beschadiging en/of laattijdige levering van het drukwerk tijdens het vervoer ligt te alle tijden volledig bij de Cliënt, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de desbetreffende vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.
 20. OPENINGSTIJDEN EN TELEFONICHE BEREIKBAARHEID VAN HET SUPPORT SYSTEEM VAN FOODTICKET B.V.
  1. Telefonisch 035 - 350 20 70: op weekdagen (maandag t/m vrijdag) vanaf 09.00 uur tot 22:00 uur en in het weekend (zaterdag en zondag) vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur, met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen.
  2. Via e-mail aan support@foodticket.nl: 24 uur per dag, behandeling tijdens telefonische openingstijden.
 21. VOORWAARDEN VAN EIGENDOM EN RETENTIERECHT
  1. Alle door Cliënt, dan wel derden uit naam van geleverde hardware blijft in eigendom van Foodticket B.V. totdat alle bedragen door Cliënt zijn betaald aan Foodticket B.V. conform artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek.
  2. Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de geleverde hardware nog niet aan hem is overgegaan, dan wel de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat de geleverde hardware en kwaliteit blijft als waarin deze ten tijde van de levering verkeerden.
  3. Indien de geleverde hardware aan Cliënt niet in dezelfde staat verkeerd als wanneer deze aan hem was geleverd, dan is Foodticket B.V. gerechtigd om de gemaakte kosten voor het herstellen van de oude staat van de hardware bij Cliënt te innen op elke mogelijke manier.
  4. Foodticket B.V. is gerechtigd om de verkregen gelden van Cliënt, die hij onder zich beheert, niet af te geven aan de Cliënt zolang deze in gebreke blijft in het nakomen van zijner tegenprestatie conform artikel 3:290 Burgerlijk Wetboek.
  5. Foodticket B.V. is gerechtigd een innametarief te hanteren voor de geleverde hardware bij uitbetalingen, (rest)betalingen, of elke overige reden. Hierbij worden de volgende termijnen en prijzen in acht genomen:
   1. Nieuwstaat (compleet in verpakking, nooit gebruikt): de aanschafprijs minus het aantal maanden verlopen garantie.
   2. Tot 6 maanden oud: 75% van de aanschafprijs, op voorwaarde dat Cliënt in bezit is van de originele verpakking en de hardware netjes gebruikt is.
   3. Tussen 6 en 12 maanden oud: 40% van de aanschafprijs.
   4. Alle hardware ouder dan 12 maanden wordt door Foodticket B.V. niet meer ingenomen.
  6. Betaalautomaat/pinterminal: Aan het einde van de looptijd van deze Overeenkomst, in het geval van een voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst en/of in het geval de betaalautomaat/pinterminal permanent niet langer door Cliënt wordt gebruikt zal deze alle betaalautomaten/pinterminals terugsturen naar Foodticket of Adyen voor correcte verwijdering. (Adyen is verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van de betaalautomaten/pinterminals in overeenstemming met de geldende regels en voorschriften en aanvaardt alle daaraan verbonden kosten.)
  7. Op alle voorgaanden prijzen is Foodticket B.V. gerechtigd eventuele en daadwerkelijke kilometervergoedingen, voorrijkosten en uurtarieven in mindering te brengen.
 22. VOORWAARDEN VOOR GARANTIES, RUILEN EN REPARATIES VAN GELEVERDE HARDWARE
  1. Wanneer een geleverd product niet compleet is, of defecten vertoont direct na levering, dient Cliënt dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één week schriftelijk te melden, zodat Foodticket B.V. het defect kan completeren of omruilen. Indien Foodticket B.V. na de genoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal het defect als een reparatie binnen garantietermijn worden behandeld.
  2. Foodticket B.V. en haar leveranciers hanteren een standaard garantietermijn van twee (2) jaar, waarbij eventuele gebreken kosteloos worden verholpen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   1. Voor de duur van 2 jaar gerekend vanaf factuurdatum.
   2. Voor 15:00 uur gebeld, volgende werkdag geleverd.
   3. Defect product dient binnen 5 werkdagen na aanmelding retour te zijn.
   4. Wanneer defect niet onder de standaard garantie valt zullen de reparatiekosten en verzendkosten gefactureerd worden.
   5. Ruilunit is niet altijd een gloednieuwe, maar wel representatief.
   6. Garantieperiode na omruil blijft lopen vanaf originele aanschafdatum
  3. Foodticket B.V. is gerechtigd nadere regels omtrent de voorwaarden voor garanties, ruilen en reparaties van geleverde hardware te stellen, en Cliënt hierbij door te verwijzen naar de desbetreffende documenten die Cliënt daaropvolgend dient in te vullen.
 23. SERVICECONTRACT BETAALAUTOMATEN/PINTERMINALS
  1. In combinatie met het afnemen van betaalautomaten/pinterminals die gekoppeld zijn aan uw Sub-Merchant account bij Adyen, waarbij Foodticket B.V. optreed als beheerder, zijn verplichte servicekosten van toepassing. De verschuldigde vergoeding voor de eerste betaalautomaat/pinterminal bedraagd € 24,99 per maand excl. BTW. Voor elke extra gekoppelde betaalautomaat/pinterminal ontvangt u 50% korting op de gebruikelijke servicekosten.*
  2. Het vermelde tarief is over elk kalender maand verschuldigd op het moment van aanschaf ongeacht of de betaalterminal al in gebruik is genomen. Het servicecontract kan na de initiële looptijd van minimaal 1 kalendermaand opgezegd worden, mits Foodticket B.V. de schriftelijke opzegging heeft ontvangen en de geleverde terminal retour heeft ontvangen (zie Artikel 21, punt 5).

   * Bovenstaande tarieven gelden niet voor betaalautomaten/pinterminals ten behoeve van door Foodticket B.V. geleverde bestelzuilen aangezien deze servicekosten al verwerkt zitten in de hiervoor bestemde verwerkingskosten zoals vermeld op het aanmeldformulier.
 24. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsook alle aanbiedingen, offertes, voorstellen en/of de Overeenkomst of enig andere Overeenkomst waar Foodticket B.V. partij bij is, is het Nederlands recht uitsluitend van toepassing.
  2. Indien er een geschil tussen partijen ontstaat met betrekking tot of voortkomend uit de overeenkomst van diensten, zullen partijen in overleg treden teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal het geschil tussen partijen ter definitieve beslechting aan een daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.
  3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Bijlage 1.

RESTRICTED AND PROHIBITED PRODUCTS AND SERVICES

This list shows which Merchant Products and Services the Services of Adyen may not be used for, or only may be used for with the express written permission of Adyen. This list is compiled on the basis of Adyen's current understanding of applicable laws, risks factor (including likely Chargeback Levels and/or fraud levels), reputation impact and costs aspects related to providing Adyen's Services for the relevant categories of products or services.

The Scheme Owners of specific Payment Methods, the use of which Adyen enables via its Services, may have more stringent restrictions with respect to certain products or services. Merchant should check then current restrictions or prohibitions applicable to the relevant Payment Method when using a Payment Method to ensure compliance.

The fact that Adyen generally or on an exceptional basis agrees to provide its Services for a particular product or services type should not be interpreted as an advice or opinion of Adyen as to the legality of Merchant's Products and Services and of its intended use of the Services therefore. Merchant is and remains solely responsible to ensure the Merchant Products and Services sold are compliant with the applicable Scheme Rules and applicable laws in its country of origin and the countries its customers are based in. Where Adyen agrees to provide its Services for a broad category of services (e.g. DVDs), this does not imply that this consent also covers subcategories within that category which are prohibited or restricted as per this list (e.g. counterfeit DVDs).

PROHIBITED FOR ALL TRANSACTION TYPES

Merchant may never use the Adyen Services in relation to any of the following:

 1. Drugs, and tools specifically intended for the production of drugs, Drug paraphernalia Illegal Drugs, substances designed to mimic illegal drugs, and/or other psycho active products (e.g.,K2, salvia divinorum, nitrate inhalers, bath salts, synthetic cannabis, herbal smoking blends, herbal incense, and HCG/HGH-like substances)
 2. Products/services specifically offered or intended to be used to create drugs or grow ingredients for drugs (e.g. 'grow shop' products, seeds for cannabis plants, etc.)
 3. Pyramid selling
 4. Escort agencies / massage parlors / sexual services.
 5. Timeshare and timeshare maintenance
 6. Independent financial advisers (IFA), Payday loans and unsecure loan/lines originating from non FDIC insured banks
 7. Counterfeit goods/replicas or those infringing on intellectual property rights, including those designed to infringe on such intellectual property (i.e., knock-offs, imitations, bootlegs)
 8. Trade of weapons, ammunitions, military arms, explosive devices and firearm parts
 9. Products/services that promote hate, violence, discrimination, terrorism, harassment or abuse
 10. Products designed to circumvent copyright protection techniques or to otherwise facilitate the unlicensed use of copyrighted materials (e.g. 'mod-chips' to break the encryption of game computers to enable the playing of unlicensed copies of games).
 11. Providing gambling services in jurisdictions where this is illegal or (where applicable) offering gambling services without a valid license to the relevant jurisdiction.
 12. Illegal products/services or any service providing peripheral support of illegal activities.
 13. Adult entertainment, websites & content (such as)
  1. Adult book stores, video stores, toys
  2. Any products on the internet containing graphic or nude content o Audio (phone sex and adult phone conversations)
  3. Companion/escort services or Dating services (sexually-oriented) o Fetish products
  4. Membership, clubs, subscriptions
  5. Prostitution
  6. Gentleman's clubs, topless bars, and strip clubs
  7. Video (web-based sexually oriented video)
 14. Fake references and other services/products that foster deception (including fake IDs and government documents)
 15. Mail order spouse and international match-making services
 16. Social media 'click farms' (i.e., the sale of clicks/likes/reviews/endorsements on social media sites)
 17. Telemarking companies involved with the following methods of operations
  1. Offering a free gift, prize, or sweepstakes/contest entry as an inducement to purchase their product or service
  2. Inbound telemarketing companies that receive calls as the result of post cards or similar mailings (as opposed to catalogue or media advertising)
  3. Selling products/services as an agent for a third party
 18. Merchants engaged in any form of deceptive marketing practice including but not limited to
  1. Hidden Disclosure
  2. Bogus claims & endorsements
  3. Pre-checked opt in boxes
  4. Refund/Cancellation avoidance
  5. Poorly disclosed negative options
  6. Merchants offering substantial rebates or special incentives (e.g., free gift, prize, sweepstakes, or contest) as an inducement to purchase products/services
  7. Negative response marketing techniques by any type of merchant (i.e., customer is automatically charged if they don't return the merchandise at the end of a free trial period)
  8. Jammers or devices that are designed to block, jam or interfere with cellular and personal communication device/signals (e.g., GPS), Decryption and descrambler products including mod chips, Spy devices / services / software.

RESTRICTED FOR ALL TRANSACTION TYPES

Merchant may only use the Adyen Services in relation to any of the following with the express written approval of Adyen, which approval Adyen may withhold or revoke in its discretion where it finds this to pose a risk to Adyen's business and/or reputation:

 1. Betting and gambling, including
  1. Legal gambling where the cardholder is not present when the bet is made as well as for direct purchase of wagers/chips via payment card
  2. Lotteries, including online lotteries
  3. Sports forecasting or odds making
  4. Internet gambling
 2. Games of skill where participants receive cash or cash equivalents or prizes with/of material value. (e.g. electronics, travel, gift cards etc.)
 3. Fantasy sports leagues where participants receive cash or cash-equivalents or prizes with/of material value. (e.g. electronics, travel, gift cards etc.)
 4. Financial Services / Money Service Businesses, including
  1. Provider or seller of prepaid access/stored value*
  2. Quasi-cash
  3. Cash advances (by non-financial institutions)
  4. Issuer/seller/redeemer of money orders or traveller's checks
  5. Check cashers
  6. Virtual currency or e-wallet or e-money that can be monetized, re-sold or converted to physical/digital goods/services or otherwise exit the virtual world
  7. Money Transfer
  * Open-loop & Closed-loop prepaid access includes gift cards, phone cards, subway cards, college campus cards, game cards and other limited-use prepaid access devices when the value can exceed $2,000
 5. Third Party Payment Processors/Aggregators/Payment Service Companies (e.g., bill pay service, crowd funding, peer-to-peer payments, commissary accounts), Payment Facilitators, ISO's and other Internet Payment Service Providers (IPSP) / Member Service Providers (MSP) / Fulfillment houses, Shipping/forwarding brokers
 6. Auctions, Bidding fee auctions (a/k/a penny auctions)
 7. Paying fines or penalties of any kind
 8. Charities
 9. Security brokers & Investments of any kind, like purchase of securities, currencies, derivatives, commodities, shares, foreign currencies, options, other financial instruments or precious metals
 10. Private medical practices and e-doctors.
 11. Products or services related to political or social campaigning
 12. Car sales / importers and car advertising publications
 13. Multi Level Marketing
 14. Airlines (including airlines 'nested' under another entity)
 15. Bail bonds
 16. Bankruptcy lawyers
 17. Business/Investment opportunities operating as 'get rich quick schemes' (e.g., real estate purchase with No Money Down, government grants)
 18. Business service companies, such as payroll services, invoicing services and consumer services.
 19. Chain letters
 20. Collection agencies or firms involved in recovering/collecting past due receivables
 21. Credit repair/restoration or card protection (including identity theft protection)
 22. Cruise lines (including cruise lines 'nested' under another entity)
 23. Data pass (merchants up-selling or cross-selling products to other merchants and then sharing the cardholder data with the third party or receiving cardholder data from third parties)
 24. Debt consolidation and mortgage reduction/consulting services
 25. Door-to-Door sales
 26. Embassy, Foreign Consulate, or Other Foreign Government
 27. Essay mills/paper mills (i.e., ghost writing services that sell essays, term papers, etc. with intent that the purchaser will submit documentation as their own)
 28. Extended warranties
 29. Merchants that have ransom-like or extortion-like basis for their business model (e.g., mugshot removal)
 30. Merchants utilizing tactics to evade Card Brand excessive chargeback monitoring programs
 31. Marketplaces

RESTRICTED FOR E-COMMERCE/CNP ONLY

Merchant may only use the Adyen Services in relation to any of the following with the express written approval of Adyen, which approval Adyen may withhold or revoke in its discretion where it finds this to pose a risk to Adyen's business and/or reputation:

 1. Travel and holidays
 2. Ticket agencies
 3. Tobacco & Alcohol product, Businesses selling age or legally restricted products or services (including e-cigarettes)
 4. Prescription medicines and pharmaceuticals, incl prescription medical devices (like contact lenses).
 5. Pseudo pharmaceuticals / Nutraceuticals and food products or other digestibles marketed via-unsubstantiated and/or unlawful health or medical claims (e.g., food supplements, vitamins, weight-loss, anti-aging, muscle-building, sexual-stimulant supplements, colon cleansers, detox products).
 6. Specific cosmetic products that claim extreme results (Anti-wrinkle, Skin Repair etcetera)
 7. Cyber Lockers, Cloud Storage and File Sharing services
 8. Services associated with pseudo-science (e.g., clairvoyance, horoscopes, fortune telling, etc.)