Algemene voorwaarden restauranthouder

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

1.1 Aanvullende Diensten: de diensten die naast de Webdesign, SEO, Internet Marketing, Social Media Integratie,
co-locatiediensten, Hostingdiensten en Domeinnaamdiensten worden aangeboden door Foodticket B.V. en welke in de overeenkomst nader zijn gespecificeerd;

1.2 Account: persoonlijke sectie die namens of door de cliënt is gecreëerd en beheerd;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

1.4 Diensten: de door Foodticket B.V. aangeboden diensten, waaronder begrepen webdesign, SEO, internet marketing,
Social media integratie, co-locatiediensten, hostingdiensten, internet softwarediensten aan op basis van Application Service Providing ("ASP") op het gebied van het onderhouden, promotie vanuit domein www.foodticket.nl,aanpassen van websites (content management), webapplicaties in de breedste zin van het woord en de domeinnaamdiensten alsmede de aanvullende diensten zoals nader omschreven in de offertes van Foodticket B.V. en de overeenkomst;

1.5 Domeinnaamdienst: de dienst waarbij Foodticket B.V. in opdracht en ten behoeve van cliënt domeinnamen registreert en geregistreerd houdt;

1.6 Downtime: een onderbreking van het Foodticket B.V. netwerk met algehele onbereikbaarheid van enkele diensten tot gevolg.

1.7 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Foodticket B.V. wordt gesloten;

1.8 Gebruiksdatum: de datum waarop Foodticket B.V. cliënt voor het eerst in staat stelt om de diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de overeenkomst;

1.9 Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van cliënt informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

1.10 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijns-prestaties.

1.11 Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van de diensten van Foodticket B.V.;

1.12 Foodticket B.V.: Foodticket B.V. gevestigd te (3861 CC) Nijkerk aan de Holkertraat 9, onder KvKnr: 60118741 

1.13 Foodticket B.V. Apparatuur: alle (ICT-)apparatuur in eigendom van Foodticket B.V. of in opdracht van Foodticket B.V. geleverd en beheerd door derden ten behoeve van de dienstverlening van Foodticket B.V.

1.14 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma(s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;

1.15 Website: de door Foodticket B.V. gehoste website www.foodticket.nl alsmede enige onderliggende webpagina(s of andere websites welke in eigendom van Foodticket B.V. zijn.

Artikel 2 Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Foodticket B.V. alsmede op de overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij Foodticket B.V. partij is, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven en treden in de plaats van andere, verklaarde algemene voorwaarden.

2.2 De door cliënt gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en voorstellen van Foodticket B.V., de Overeenkomst of enige andere overeenkomst waarbij Foodticket B.V. partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Foodticket B.V. zijn aanvaard.

2.3 In het geval dat zowel de algemene voorwaarden als de algemene voorwaarden van cliënt van toepassing zijn, prevaleren deze algemene voorwaarden.

2.4 Foodticket B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Foodticket B.V. zal de gewijzigde algemene voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Cliënt is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde algemene voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van cliënt inhouden.

Artikel 3 Totstandkoming en beëindiging van een overeenkomst

3.1 Tenzij anders is bepaald, komt een overeenkomst tussen Foodticket B.V. en cliënt eerst tot stand:
vanaf de datum dat Foodticket B.V. de aanvraag van cliënt en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel vanaf het moment dat Foodticket B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de cliënt en Foodticket B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het
tegendeel door de cliënt wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van cliënt, komt dit voor risico van cliënt, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

3.4 Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van diensten te weigeren.

3.5 Cliënt accepteert en komt met Foodticket B.V. overeen dat Foodticket B.V. direct na totstandkoming van de overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW") bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW ) niet van toepassing.

3.6 Indien Foodticket B.V. onverhoopt niet direct na totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft cliënt, voor zover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij Foodticket B.V. binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen.

3.7 De contractduur tussen cliënt en Foodticket B.V. is twaalf (12) maanden, tenzij anders in de offerte is besproken. Na de contractduur van twaalf (12) maanden geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Opzeggingen dienen te geschieden per e-mail, naar opzegging@foodticket.nl en dienen voorzien te zijn met de bedrijfsnaam en contactgegevens van de cliënt. Opzeggingen dienen kenbaar gemaakt te worden voor de eerste (1e) van de maand.
Ter voorbeeld: een opzegging met d.d. 5-1-2015 is van kracht per 1-2-2015; dit houdt in dat de cliënt kosten aan Foodticket B.V. verschuldigd is tot  1-3-2015.


3.8 Wanneer Foodticket B.V één (1) maand voor de einddatum van het contract, geen stopzetting van de afnemer heeft ontvangen, worden de diensten automatisch verlengd. De afnemer heeft hierna recht op het maandelijks opzeggen van de diensten, tenzij anders met de afnemer is besproken. De algemene voorwaarden blijven van toepassing.

3.9 Het verwijderen van de door Foodticket B.V. geplaatste link/code op het domein van de cliënt, tijdens de contractperiode is niet toegestaan. Bij constatering hiervan, zal Foodticket B.V. de cliënt hier schriftelijk van de op de hoogte brengen en een sommatie bij de cliënt indienen van € 100 per dag, met een maximum van € 5000.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle door Foodticket B.V gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders is aangegeven.

4.2 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.3 Alle opgemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4.4 Het indienen van bezwaren bij Foodticket B.V geeft nimmer het recht tot het opschorten van de betaling aan
Foodticket B.V.

4.5 Het indienen van bezwaren bij Foodticket B.V geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 5 De uitvoering van de overeenkomst

5.1 Cliënt is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door Foodticket B.V mogelijk
te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren welke voor verlening van de diensten van belang zijn, onverwijld door te geven. Deze bepaling is ook van toepassing bij eventuele wijzigingen op initiatief van de cliënt en/of Foodticket B.V. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt cliënt een vergoeding aan Foodticket B.V op basis van het uurtarief euro 85,-. Foodticket B.V is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat Foodticket B.V is uitgegaan van door cliënt verstrekte gegevens.

5.2 Cliënt vrijwaart Foodticket B.V voor enige schade ontstaan die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met
behulp van de dienst door cliënt zelf of diens klanten wordt verspreid.

5.3 Foodticket B.V zal de door zijn te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een «inspanningsverplichting». Foodticket B.V garandeert dan ook niet dat zijn diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een SLA).

Foodticket B.V kan voor zover hij bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Foodticket B.V of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Foodticket B.V.

Foodticket B.V is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Foodticket B.V, daaronder begrepen de door Foodticket B.V meegeleverde of bij opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.

Indien de aansprakelijkheid van Foodticket B.V voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (€ 30 per maand excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan twaalf (12) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor twaalf (12) maanden. Iedere aansprakelijkheid van Foodticket B.V voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Foodticket B.V van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Foodticket B.V tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Foodticket B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Foodticket B.V op:
- Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
- Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Foodticket B.V zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Foodticket B.V behoudt zich als dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

5.4 Indien Foodticket B.V een SLA heeft verleend aan cliënt inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een of meer van de diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor cliënt. Foodticket B.V wordt op geen enkele wijze schadeplichtig jegens cliënt voor het overschrijden van de SLA.

5.5 Alle door Foodticket B.V aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gebruiksdatum en de installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Foodticket B.V is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet „fataal . Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt Foodticket B.V niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

5.6 Foodticket B.V behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een (1) maand op de hoogte worden gebracht.

5.7 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Cliënt is
aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de dienst wordt gemaakt. Foodticket B.V mag ervan uitgaan dat cliënt ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van cliënt. Zodra cliënt weet dat zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet cliënt Foodticket B.V daarvan op de hoogte  stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord. Gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden door Foodticket B.V verwijdert, indien deze inbreuk op enige rechten van Foodticket B.V en/of derden onwenselijk worden geacht.

5.8 Foodticket B.V behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of gebruikersnaam van cliënt te veranderen, indien hij dit nodig acht in het belang van het functioneren van de dienst.

5.9 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien(10)dagen na afronding van de opdracht,
per e-mail (klacht@foodticket.nl) aan Foodticket B.V te worden meegedeeld.

Artikel 6 Vrijwaringen

6.1 Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die Foodticket B.V heeft, zal cliënt Foodticket B.V vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door cliënt, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van cliënt waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van content die door cliënt met behulp van de dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de diensten door cliënt.

6.2 De cliënt vrijwaart Foodticket B.V of door Foodticket B.V bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

6.3 De cliënt vrijwaart Foodticket B.V voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt.

Artikel 7 Garanties

7.1 Foodticket B.V garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het
ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

7.2 Indien Foodticket B.V, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van cliënt of diens klanten, is zij gerechtigd de diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daar sprake van was.

7.3 Indien Foodticket B.V, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of mogelijk strafbaar gedrag van cliënt of diens klanten, is Foodticket B.V gerechtigd de diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte vast komt te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag van cliënt of diens klanten, ongeacht het medeweten van cliënt of diens klanten wordt Foodticket B.V het volgende verstaan:
a. handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;
b. het verzenden van spam of andere bulkberichten;
c. hacking, phising, password cracking, computervredebreuk en overige vormen van computer frauduleuze activiteiten;
d. het verspreiden van pornografisch materiaal en/of verspreiding van onrechtmatige informatie met een racistische of discriminerende inhoud;
e. het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is; of anderszins in strijd handelen met enige relevante wet- en/of regelgeving.

7.4 Indien cliënt op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de diensten onrechtmatig handelen jegens cliënt, Foodticket B.V en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 7.3 vermelde (onrechtmatige) handelingen, zal cliënt onverwijld alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te doen stoppen, onverminderd de rechten van Foodticket B.V om zelf maatregelen te nemen.

7.5 Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van cliënt en/of diens klanten is Foodticket B.V gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien van onrechtmatig en/of strafbaar handelen geen sprake is, zal Foodticket B.V de Diensten weer verlenen.
Foodticket B.V is nimmer aansprakelijk voor enige schade van cliënt die door de opschorting van diensten is ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was.

7.6 Enige schade en/of kosten van cliënt die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van andere cliënten en/of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, handelingen vermeld in artikel 7.3, komen voor eigen rekening van cliënt. Foodticket B.V accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

7.7 De verbintenissen van cliënt, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Foodticket B.V  zijn dienstverlening opschort.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Foodticket B.V wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het totaal van de door afnemer aan Foodticket B.V verschuldigde vergoedingen uit deze overeenkomst (excl. BTW) voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 730 (zevenhonderddertig Euro.) Onder directe schade wordt in dit verband verstaan:
a. redelijke kosten die afnemer zou moeten maken om de prestatie van Foodticket B.V aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van afnemer wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Foodticket B.V op een voor zijn bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de overeenkomst.

8.2 Aansprakelijkheid van Foodticket B.V voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, verminking of verlies van data, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.3 De in voorgaande leden genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Foodticket B.V of diens leidinggevenden.

8.4 De aansprakelijkheid van Foodticket B.V wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien afnemer Foodticket B.V onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Foodticket B.V ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Foodticket B.V in staat is adequaat te reageren.

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Foodticket B.V meldt.

8.6 Voor websites draagt Foodticket B.V er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar Foodticket B.V is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Foodticket B.V garandeert op generlei wijze dat het door Foodticket B.V gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven noch dat toekomstige browsers het gemaakte ontwerp zullen ondersteunen.

8.7 De cliënt gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de uiteindelijke opdracht (door) gestuurd wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van de digitale bestanden ligt altijd volledig bij de cliënt.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Niets in de overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partij aan de
andere partij. Het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan cliënt resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten op de vertrouwelijke informatie aan cliënt.

9.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe
aan Foodticket B.V. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Foodticket B.V daartoe bevoegd.

9.3 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van
octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Cliënt.

9.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Foodticket B.V. te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Foodticket B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.5 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Foodticket B.V tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Foodticket B.V ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld.

9.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de cliënt noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9.7 Door Foodticket B.V of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website, webshop en/of andere diensten blijven eigendom van Foodticket B.V.

Artikel 10 Gebruik en licentie

10.1 Wanneer de cliënt volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Foodticket B.V, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de opdrachten.

10.2 De client is zonder de schriftelijke toestemming van Foodticket B.V niet gerechtigd het ontwerp en/of de opdrachten ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

10.3 Tenzij anders is overeengekomen, is het de cliënt niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Foodticket B.V veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen en/of opdrachten, aan te brengen of te laten aanbrengen.

10.4 Foodticket B.V heeft met inachtneming van de belangen van de cliënt, de vrijheid om (afbeeldingen van) de opdrachten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 11 Betalingen

11.1 Alle betalingen geschieden door de partner van Foodticket B.V , CURO PAYMENTS. Deze betaalinstelling houdt zich uitsluitend bezig met betalingen en is gereguleerd door de Nederlandse Bank.

11.2 Client dient kennis te nemen van de algemene voorwaarden van CURO PAYMENTS, http://www.curopayments.com/voorwaarden.pdf.

11.3 Vanuit commercieel belang voor Foodticket B.V en/of voor de cliënt is Foodticket B.V, is Foodticket B.V gemachtigd die uitbetaling door CURO Payments rechtstreeks te laten plaats vinden aan Foodticket B.V.

11.4. Een automatische uitbetaling naar de cliënt vindt minimaal één (1) maal per week plaats. Indien dit door Foodticket B.V mogelijk wordt geacht, kan dit wijzigen naar twee (2) tot drie (3) maal per week.

11.5. Uitbetalingen naar de cliënt vindt plaats door middel van een automatische storting, excasso. Dit op het rekeningnummer dat is opgegeven door de cliënt.

11.6. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het rekeningnummer en de tenaamstelling.

11.7 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst, vindt de betaling voor de diensten, in elke excasso aan de cliënt plaats. Deze kosten wordenop de factuur vermeldt als ‘licentiekosten’.

11.8. Wanneer de cliënt een ontoereikend saldo heeft voor de verrekening van de licentiekosten, worden deze kosten meegenomen in de eerstvolgende uitbetaling aan de cliënt.

11.9 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat de betaling niet per automatisch excasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaatsvindt, betaalt cliënt binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Cliënt binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief BTW.

11.10 Foodticket B.V is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen voor zijn diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari met ten hoogste 15% te verhogen. Foodticket B.V is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien Foodticket B.V dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

11.11 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatische incasso overeen zijn gekomen, en cliënt de betaling niet binnen de in artikel 11.9 vermelde termijn heeft voldaan, zal Foodticket B.V de cliënt een herinnering zenden waarbij Foodticket B.V zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van EUR 15,00 excl. BTW in rekening te brengen. Deze factuur dient cliënt binnen de daarop aangegeven termijn te voldoen.

11.12 Indien cliënt de betaling niet binnen de in artikel 11.9 en 11.11 bedoelde termijn voldoet, zal Foodticket B.V cliënt een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 11.8 en 11.9 tevens aanmaningskosten van EUR 25,-- excl. BTW in rekening worden gebracht.

11.13 Indien Foodticket B.V kosten heeft moeten maken, welke kosten Foodticket B.V in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient cliënt ook deze kosten aan Foodticket B.V te betalen.

11.14 Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt door middel van automatische excasso de vergoedingen zal voldoen, is Foodticket B.V gerechtigd een administratieve vergoeding in rekening te brengen.

11.15 Vanaf het moment dat de cliënt zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de cliënt niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de cliënt verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Cliënt zal alle vertrouwelijke informatie die zij van Foodticket B.V verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

12.2 Cliënt zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan cliënt zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. cliënt zal de vertrouwelijke informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst.

12.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing in zoverre cliënt kan aantonen dat de betreffende informatie:
a. reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
b. reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangt;
c. publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan cliënt kan worden toegerekend;
d op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding openbaren;
e. op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en cliënt Foodticket B.V van een openbaar is gemaakt met goedkeuring van Foodticket B.V .
f. openbaar is gemaakt door en/of met goedkeuring van Foodticket B.V

Artikel 13 Onderhoud

13.1 Foodticket B.V behoudt zich het recht voor diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Cliënt erkent dan ook dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de diensten kan veroorzaken. Foodticket B.V mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten) uitvoeren; het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.

13.2 Indien Foodticket B.V verwacht dat het onderhoud de verlening van de diensten aan cliënt negatief zal beïnvloeden, zal Foodticket B.V:
a. zich inspannen om cliënt zeven (7) dagen voorafgaand van het onderhoud daarvan op de hoogte stellen.
b. voor zover mogelijk, het onderhoud laten plaatsvinden tussen 20:00 en 7:00 uur om zo het negatieve effect op het verlenen van de diensten minimaal  te houden en;
c. zich inspannen om enige onderbreking van de diensten zo beperkt mogelijk te houden.

13.3 Foodticket B.V behoudt zich het recht voor
a. wijzigingen in de technische eigenschappen van de diensten,
b. wijzigingen in het data- en telecommunicatienetwerk of
c. enige andere wijzigingen ten aanzien van de diensten, door te voeren.
Deze wijzigingen kunnen mogelijk invloed hebben op de door cliënt gebruikte randapparatuur zoals de computerapparatuur. Foodticket B.V is niet aansprakelijk door enige schade die ontstaat als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel.

13.4 Foodticket B.V is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 14 af te wijken indien er naar Foodticket B.V mening sprake is van een noodsituatie welke het noodzakelijk maakt tot het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot (enige) onderbreking van de diensten.

Artikel 14 Verhuizing

14.1 Foodticket B.V is gerechtigd het Foodticket B.V datacentrum en/of co-locatieruimte te verhuizen, evenals om de diensten te onderbreken in het kader van een dergelijke verhuizing.

14.2 Cliënt erkent en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking in het verlenen van de diensten als gevolg van een verhuizing zoals bedoeld in dit artikel, niet kwalificeert als downtime indien Foodticket B.V cliënt dertig (30) dagen voorafgaand aan de verhuizing daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

14.3 De kosten die cliënt als gevolg van de verhuizing moet maken, komen voor rekening van cliënt tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 15 Beveiliging

15.1 Het SaaS-systeem is geplaatst in een omgeving waarin een (fysieke)toegangsbeveiliging is toegepast. De infrastructuur (computers, routers, lijnen, etc.)  is dusdanig afgeschermd, dat onbevoegd aftappen, muteren en toevoegen van informatie redelijkerwijs onmogelijk is. Uitsluitend geautoriseerde personen hebben zonder begeleiding van andere daartoe geautoriseerde personen toegang tot het SaaS-systeem van Foodticket B.V.

Artikel 16 Continuïteit

16.1 Alle systemen van Foodticket B.V worden ondersteund door een uninterruptible power supply waarmee totale stroomonderbrekingen en fluctuaties uit het openbare net opgevangen worden. Tevens ondersteunt een noodstroom-faciliteit de continuïteit van de energievoorziening. Verder zijn opslagsystemen redundant uitgevoerd: bij het uitvallen van een opslagsysteem zal een tweede systeem de taak naadloos en zonder down time overnemen.

Artikel 17 Backup

17.1 Voor het zekerstellen van de data wordt zeven (7) maal per week een backup gemaakt. Per week wordt een (1) totale backup bewaard tot maximaal acht (8) weken terug. Via het support systeem kan de afnemer een verzoek indienen voor het terugzetten van data. Deze data kan maximaal acht (8) weken oud zijn. Oudere data kan derhalve niet worden teruggezet, tenzij hierover door Foodticket B.V en de afnemer expliciete afspraken zijn gemaakt. Een en ander tegen dan geldende tarieven zoals vastgelegd in de prijsopgave van Foodticket B.V.

Artikel 18 Openingstijden, telefonische bereikbaarheid, van het support systeem van Foodticket B.V

18.1 Telefonisch 035 - 350 20 70: op alle dagen (maandag t/m zondag) van 12:00 uur tot 22:00 uur met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen.

18.2 Via e-mail aan support@foodticket.nl: 24 uur per dag, behandeling tijdens telefonische openingstijden.

Artikel 19 Reactie- en oplossingstijden

19.1 De maximale periode die verstrijkt tussen het aanmelden van een incident bij Foodticket B.V en de eerste reactie vanuit Foodticket B.V richting gebruiker wordt (reactietijd( genoemd. De maximale periode die verstrijkt tussen het aanmelden van een incident bij Foodticket B.V en het oplossen van het incident door Foodticket B.V wordt (oplossingstijd( genoemd. De waarde van de oplossingstijd is de norm waaraan Foodticket B.V zich wil spiegelen. Foodticket B.V spant zich in om 80% van de incidenten binnen deze norm waarde op te lossen. De oplossingstijden van de incidenten zijn mede afhankelijk van de impact en het moment van het incident en het moment van melding. Het niveau van de impact is in onderstaande tabel vastgelegd. Per niveau is de reactietijd en oplossingstijd aangegeven.

Niveau Omschrijving incident  Reactietijd  Oplossingstijd  
       80% 20%
Hoog Alle Afnemers ondervinden hinder   2 uur 6 uur 12 uur 
Midden Een beperkt aantal Afnemers ondervinden hinder  3 uur 8 uur 18 uur 
Laag Slechts één Afnemer ondervindt hinder 8 uur 24 uur 36 uur

Foodticket B.V streeft er naar om binnen de norm van de gestelde oplossingstijd te blijven. Bij een verstoring van de dienstverlening spant Foodticket B.V zich er voor in dat 80% van de incidenten binnen de gestelde oplossingstijd (zie kolom "80%") wordt opgelost en 20% zoals gemeld in de kolom "20%". De tijd begint te lopen vanaf het moment van incidentmelding. Voor niveau Midden en Laag geldt, dat er uitsluitend tijdens werkdagen, tussen 07:00 en 19:00 uur aan de oplossing wordt gewerkt. Dus de genoemde Oplossingstijden zijn begrepen alleen binnen de genoemde tijdsbegrenzingen en tijdens werkdagen. 

Artikel 20 Overige bepalingen

20.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 Indien er een geschil tussen partijen ontstaat met betrekking tot of voortkomend uit de overeenkomst van diensten, zullen partijen in overleg treden teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal het geschil tussen partijen ter definitieve beslechting aan een daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.

20.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.