Food Ticket | Algemene Voorwaarden

2.0 | 05-04-2024

Foodticket B.V.
(Besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid)
Handelend onder de naam/namen: Foodticket

Vestigings- & bezoekadres:
Bestevaer 44A, 1271 XZ Huizen

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 035 - 3502070
E-mail: info@foodticket.nl
Bereikbaarheid: ma t/m vr 09:00 uur tot 22:00 uur, za en zo 14:00 uur tot 22:00 uur

KvK-nummer: 60118741
BTW-identificatienummer: NL853772873B01


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Food Ticket B.V. gevestigd aan de Bestevaer 44A, 1271 XZ in Huizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60118741 (hierna aangeduid als “Food Ticket”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen Food Ticket en de natuurlijke- of rechtspersonen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die de diensten en/of goederen afnemen (hierna: “Afnemer”) en zijn ingedeeld in verschillende modules. Module A bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere overeenkomst. De bepalingen in de overige modules zijn van toepassing zoals hieronder beschreven.


Module A – De algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere overeenkomst, ongeacht de afgenomen diensten en/of goederen, welk wordt aangegaan met Food Ticket.


Module B – Aanvullende bepalingen voor het afnemen van SaaS-diensten door afnemer.


Module C – Verkoop van goederen/hardware is aanvullend van toepassing indien Food Ticket onder de overeenkomst goederen verkoopt aan afnemer.


Privacybeleid – Hoe Foodticket omgaat met persoonsgegevens.


De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als afnemer. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 1. Algemeen
 1. Definities

 1. Account: de online omgeving, waarmee Afnemer gebruik van kan maken van de Diensten van Food Ticket.

 2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Food Ticket de Overeenkomst sluit.

 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 4. Dienst(en): diensten zoals beschreven in en geleverd onder de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de levering van Goederen en/of SaaS-diensten.

 5. Goederen: alle zaken geleverd onder de Overeenkomst.

 6. Eindgebruiker: te weten medewerkers/werknemers van Afnemer, natuurlijke- of rechtspersoon die de door Food Ticket ten behoeve van Afnemer geleverde Dienst of het geleverde Goed gebruikt.

 7. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

 8. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 22:00 uur (CET) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), en van 14:00 tot 22:00 op weekenden (zaterdag tot en met zondag en officiële Nederlandse feestdagen), met uitzondering van dagen waarvan Food Ticket vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

 9. Klantdata: alle door Afnemer of zijn Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Goederen en/of Dienst(en) opgeslagen gegevens.

 10. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

 11. Offerte: een schriftelijk aanbod van Food Ticket.

 12. Overeenkomst: overeenkomst tussen Food Ticket en Afnemer op grond waarvan Food Ticket de Dienst en/of Goederen zal (doen) leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 13. Partij(en): Food Ticket en Afnemer tezamen of afzonderlijk.

 14. SaaS-diensten: waaronder, maar niet beperkt tot het faciliteren van een webshop, QR-bestelling softwaresysteem, koppelingen aan bestaande systemen, het faciliteren van een app voor het beheren van bestellingen en een app om bezorgers aan te sturen, een klantsysteem incl. administratie en rapportagemogelijkheden.

 15. Website: de website van Food Ticket, te raadplegen via https://www.foodticket.nl inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.

 1. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van Food Ticket, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Food Ticket en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 4. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangeboden Diensten en/of Goederen vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven Module A. Voor het overige gelden de modules aanvullend op elkaar.

 5. De administratie van Food Ticket is leidend, behoudens tegenbewijs van Afnemer.

 6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

 1. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;
 2. Verwerkersovereenkomst;
 3. Service Level Agreement;
 4. Algemene Voorwaarden.
 1. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Food Ticket zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen. Food Ticket is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Food Ticket daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Afnemer van de Offerte van Food Ticket en de daaropvolgende al dan niet geautomatiseerde bevestiging van de totstandkoming door Food Ticket.

 3. Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Food Ticket werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Afnemer Food Ticket verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een Offerte af te wachten.

 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Afnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Food Ticket het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 5. Food Ticket kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Food Ticket op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 1. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

 2. Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd voor zover niet anders bij deze Algemene Voorwaarden bepaald.

 3. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor een looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij Partijen schriftelijk een andere contractduur zijn overeengekomen. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn als de oorspronkelijke looptijd.

 4. Deze Overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn van één (1) maand.

 5. Food Ticket mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:

 1. Afnemer failliet is verklaard;

 2. Afnemer surseance van betaling is verleend;
 3. de onderneming van Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer.
 1. Indien Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Food Ticket, dan is Food Ticket gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

 2. Het recht tot opschorting en opzegging in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Afnemer gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Afnemer slechts in verzuim is met betrekking tot een enkele Overeenkomst, en onverminderd het recht van Food Ticket op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 3. Indien Food Ticket de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor (het gedeelte van) de Overeenkomst dat is opgeschort.

 4. Indien ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft Food Ticket recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

 5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Food Ticket op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 6. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Food Ticket zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Door Food Ticket bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

 2. Afnemer zal aan Food Ticket alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten en/of Goederen mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan Food Ticket:

 1. alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Food Ticket aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
 2. toegang geven tot alle plaatsen en diensten indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Food Ticket het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

 1. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Food Ticket afkomstige Materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd .

 2. Alle prijzen in iedere aanbieding of Offerte en op de Website en Materialen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst.

 3. Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Food Ticket het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 4. Food Ticket is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. Food Ticket zal Afnemer hiertoe ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Afnemer heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

 5. Food Ticket is gerechtigd de prijzen jaarlijks met maximaal het percentage van 5% te verhogen óf te indexeren aan de hand van het hoogste percentage op de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.

 6. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Food Ticket tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van zijn toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.

 7. Overige kosten en overige onkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen en kunnen aanvullend in rekening worden gebracht.

 1. Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten hebben Afnemer en zijn Eindgebruikers een Account nodig. Food Ticket zal, afhankelijk van hetgeen bepaald in de Overeenkomst:

 1. voor Afnemer, en eventuele Eindgebruikers, een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen; of

 2. aan Afnemer logingegevens voor een administratoraccount ter beschikking stellen, waarmee Afnemer zelf Accounts voor Eindgebruikers kan aanmaken.

 1. Het gebruik van Accounts door de Afnemer en/of Eindgebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Afnemer. Food Ticket mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.

 2. Afnemer dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Afnemer is daarbij zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn pincode en de login van Eindgebruikers. Food Ticket is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Afnemer die zich aanmeldt op het klantsysteem ook daadwerkelijk die Afnemer is. Al hetgeen gebeurt via het Account van Afnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Afnemer.

 3. Indien Afnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Food Ticket daarvan in kennis te stellen, zodat Food Ticket gepaste maatregelen kan nemen.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Goederen en Dienst(en) en de in het kader daarvan door Food Ticket geleverde Materialen berusten en blijven berusten bij Food Ticket of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt hierop slechts de gebruiksrechten zoals bepaald in de Overeenkomst.

 2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst(en) en/of Goederen en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

 3. Onder het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid worden tevens alle toekomstige updates van de SaaS-diensten verstaan.

 4. Afnemer is gerechtigd de Dienst(en) en/of Goederen onder het gebruiksrecht te gebruiken voor de onderneming of instelling van Afnemer. De beperkingen, waaronder mede verstaan het aantal Eindgebruikers en beschikbare functies, zijn vermeld in de Overeenkomst.

 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Food Ticket niet toegestaan de Dienst(en) en/of Goederen onder te verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Hieronder worden niet verstaan de Eindgebruikers van Afnemer.

 6. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Dienst(en) en/of Goederen en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de SaaS-diensten, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

 7. Food Ticket kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Dienst(en) en/of Goederen. Indien Food Ticket dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

 8. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Dienst(en) en/of Goederen te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Dienst(en) en/of Goederen te verwijderen.

 9. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Klantdata of andere door Afnemer aangeleverde Materialen blijven berusten bij Afnemer. Afnemer vrijwaart Food Ticket voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege de Klantdata of Materialen zoals afkomstig van de Afnemer of zijn Eindgebruikers.

 10. Het is Food Ticket toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

 1. Eigendom Klantdata

 1. Klantdata die Afnemer opslaat of verwerkt via de SaaS-diensten is en blijft eigendom van Afnemer (of diens Eindgebruikers). De zeggenschap over de Klantdata berust zodoende te allen tijde bij Afnemer (of diens Eindgebruikers). Food Ticket heeft een beperkt gebruiksrecht om de Klantdata in te zetten voor de levering van de Dienst(en) en/of Goederen, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

 2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het inladen van alle Klantdata in de SaaS-dienst. Food Ticket is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden na het inladen of bij het synchroniseren van de Klantdata, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Meerwerk

 1. Tot het verrichten van werkzaamheden die buiten de Overeenkomst vallen (hierna: “Meerwerk”) kan Afnemer Food Ticket op ieder moment verzoeken. Food Ticket is echter niet verplicht om dergelijke verzoeken in te willigen. Food Ticket zal Afnemer in deze gevallen vooraf informeren over de hiermee gepaard gaande (geschatte) kosten en zal het Meerwerk pas uitvoeren na akkoord van Afnemer.

 2. Voor Meerwerk waarvan Food Ticket kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Dienst(en) en/of Goederen, of wanneer die noodzakelijkheid redelijkerwijs volgt uit de instructies van Afnemer, heeft Food Ticket geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

 3. Food Ticket zal bij het uitvoeren van Meerwerk telkens uitgaan van de overeengekomen tarieven, of bij het ontbreken daarvan van de gebruikelijke tarieven. Food Ticket kan verlangen dat er voor het uitvoeren van het Meerwerk een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

 4. Weigering door Food Ticket van een verzoek om Meerwerk zal in geen geval gelden als grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 1. Ondersteuning en onderhoud

 1. Food Ticket biedt ondersteuning bij levering van de Dienst(en) en/of Goederen zoals vermeld in de Overeenkomst, eventueel aangevuld met een service level agreement.

 2. Indien Afnemer een gebrek aan de Dienst(en) en/of Goederen meldt bij Food Ticket, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.

 3. Food Ticket kan beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Food Ticket vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de ondersteuning vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

 4. Nadere en aanvullende afspraken over (afwijkende) beschikbaarheid van (telefonische) ondersteuning en de reactietijden zullen, indien door Partijen overeengekomen, worden vastgelegd in een service level agreement.

 5. Food Ticket heeft het recht om haar Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Food Ticket spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en Afnemer tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.

 6. In het geval dat Food Ticket van mening is dat een buitengebruikstelling van de Diensten – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Diensten, is zij gerechtigd de Diensten per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer. Food Ticket is nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 7. Herstel van beschadigde of verloren gegane Klantdata waarvan de beschadiging of het verlies aan Afnemer toe te rekenen valt, valt niet onder de ondersteuning als bedoeld in dit artikel en zal worden verricht op basis van nacalculatie.

 8. Tenzij specifiek overeengekomen, is het is niet mogelijk om maatwerkaanpassingen in de Dienst en/of Goederen door te voeren (zoals functionele en/of andere aanpassingen specifiek voor Afnemer en Eindgebruikers).

 1. Klantenservice

 1. Food Ticket zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Afnemer en Eindgebruikers met betrekking tot vragen over de Dienst en/of Goederen via een helpdesk die tijdens Kantooruren telefonisch bereikbaar is. Food Ticket is per e-mail 24/7 bereikbaar via info@foodticket.nl.

 2. Food Ticket streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

 3. Food Ticket maakt gebruik van een ticketsysteem bij het afhandelen van meldingen.

 1. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun Eindgebruikers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 2. Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk tenzij een Partij aangeeft dat door haar verstrekte informatie niet vertrouwelijk van aard is.

 3. De plicht tot het geheimhouden van vertrouwelijke informatie geldt niet indien en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze:

 1. voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;

 2. verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;

 3. beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals onder andere kranten, octrooidatabanken, publiektoegankelijke websites of diensten;

 4. onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.

 1. Indien een Partij een bevel tot afgifte van vertrouwelijke informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De betreffende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de verstrekkende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

 2. Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. De ontvangende Partij zorgt dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

 4. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 1. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Food Ticket jegens Afnemer, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Deze schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen Afnemer onder de Overeenkomst heeft betaald aan Food Ticket in de zes maanden voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 2.500,- op jaarbasis.

 2. Aansprakelijkheid van Food Ticket jegens Afnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vertragingsschade en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Food Ticket of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.

 4. Food Ticket stelt Diensten beschikbaar zonder garantie of toezegging omtrent juistheid en conformiteit. Food Ticket kan niet garanderen dat een Dienst vrij is of op enig moment vrij zal zijn van fouten.

 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Food Ticket meldt.

 6. De aansprakelijkheid van Food Ticket wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Food Ticket onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Food Ticket ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Food Ticket in staat is adequaat te reageren.

 7. Afnemer vrijwaart Food Ticket voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Afnemer), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.

 8. In geval van overmacht is Food Ticket niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Afnemer ontstane schade.

 1. Overmacht

 1. Food Ticket kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Food Ticket kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

 1. Betaling

 1. Periodieke bedragen kunnen vooraf door Food Ticket in rekening worden gebracht via de door Afnemer geselecteerde betaaloptie.

 2. Tenzij anders overeengekomen verleent Afnemer door het aangaan van de Overeenkomst een SEPA-machtiging aan Food Ticket om de door Afnemer verschuldigde bedragen automatisch te incasseren van de bankrekening van Afnemer.

 3. De Afnemer draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bankrekening. Indien geen afschrijving kan plaatsvinden, dient de Afnemer de door Food Ticket gefactureerde bedragen vóór het einde van de vervaltermijn op andere wijze te voldoen.

 4. De betaaltermijn is veertien (14) dagen na factuurdatum.

 5. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

 6. Afnemer is, nadat hij door de Food Ticket is gewezen op de te late betaling en Food Ticket de Afnemer een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Food Ticket gerechtigd zowel de door hem gemaakte gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) in rekening te brengen. Deze kosten komen voor rekening van Afnemer zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

 7. Beroep door Afnemer op opschorting of verrekening is niet toegestaan.

 8. Food Ticket is gerechtigd de vorderingen van Afnemer op Food Ticket te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Food Ticket op Afnemer.

 9. Alle vorderingen van Food Ticket zijn direct opeisbaar indien Afnemer failliet wordt verklaard, Afnemer surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.

 10. Voor het blokkeren en een eventuele deblokkering kan Food Ticket administratiekosten in rekening brengen. De Afnemer blijft gedurende de blokkering eventueel periodiek verschuldigde bedragen verschuldigd.

 1. Online betalingen en uitbetalingen

 1. Alle online betalingen op de website van Afnemer geschieden door de partner van Food Ticket, Adyen. Deze betaalinstelling houdt zich uitsluitend bezig met betalingen en is gereguleerd door de Nederlandsche Bank. Indien Food Ticket besluit om met een nieuwe partner samen te werken, dan wordt Afnemer binnen twee (2) weken voor ingang van de samenwerking hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 2. Client geeft toestemming om door Food Ticket als sub-merchant te worden aangemeld bij Adyen. Food Ticket treedt daarbij op als beheerder van het bij Adyen geopende sub-merchant account. Zowel Food Ticket als Adyen zullen daarvoor een screening toepassen op Afnemer in de vorm van een Know Your Customer (afgekort: KYC) en Anti Money Laundering (afgekort: AML)

 3. Ten behoeve van de uitvoering van de AML procedure, is Food Ticket gerechtigd om gedurende elk moment van de Overeenkomst initieële screening en totale monitoring uit te voeren op de financiële activiteiten van Afnemer, indien Food Ticket dit vanuit welk oogpunt dan ook wenselijk acht.

 4. Afnemer kan direct, na het leveren van de afgenomen dienst, beginnen met het ontvangen van online betalingen. Uitbetalingen aan Afnemer zullen echter worden opgeschort totdat een volledige KYC procedure is afgewikkeld en goedgekeurd door Adyen.

 5. Afnemer zal alle geëiste documenten ten behoeve van het uitvoeren van de KYC en AML procedure tijdig en correct aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, naam-, adres- en woonplaatsgegevens (afgekort: N.A.W.), alsmede een geldige kopie van de legitimatie van eigenaar en/of eigenaren, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie bankafschrift en een Ultimate Beneficial Owner (afgekort: UBO) verklaring. Food Ticket behoudt zich het recht voor om diezelfde documenten in eigendom te houden, indien dit uit administratief oogpunt wenselijk wordt geacht.

 6. Food Ticket behoudt zich het recht voor om, ook gedurende de Overeenkomst, aanvullende documenten op te vragen bij Afnemer, indien dit nodig is voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.

 7. Afnemer dient kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Adyen, https://www.adyen.com/nl_NL/legal/terms-and-conditions alsmede de lijst van 'beperkte en verboden producten en diensten' van Adyen volgens bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden

 8. De Algemene Voorwaarden van Adyen, of enig ander betalingspartner waarmee Food Ticket samenwerkt, worden van overeenkomstige toepassing verklaard op deze Algemene Voorwaarden, in die zin dat Afnemer Food Ticket machtigt hem te voegen bij elke huidige of toekomstige betalingspartner van Food Ticket Het door Afnemer niet voldoen aan deze bepalingen, leidt tot het (deels) beëindigen en/of staken van het uitbetalen en/of tot het (deels) stopzetten van de diensten van Food Ticket

 9. Een automatische uitbetaling van Adyen naar de Afnemer vindt minimaal één (1) maal per werkweek plaats. Indien dit door Food Ticket mogelijk wordt geacht, kan dit wijzigen naar twee (2) tot drie (3) maal per werkweek.

 10. Uitbetalingen naar de Afnemer vinden plaats door middel van een automatische storting, excasso. Dit gebeurt op het rekeningnummer dat is opgegeven door de Afnemer.

 11. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. Omwille van de verwezenlijking van voorgaande, dient Afnemer wekelijks te controleren of de uitbetalingen op het correcte bankrekeningnummer zijn binnengekomen. Het bij Food Ticket bekende bankrekeningnummer is in te zien (via www.orderbuddy.nl) in OrderBuddy: Instellingen > Facturatiegegevens.

 12. Afnemer verliest zijn recht om zich te beroepen op een kennelijke vergissing in de uitbetaling van Food Ticket, indien Afnemer dit niet binnen 31 dagen nadat Afnemer dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Food Ticket heeft gemeld. Voorts verliest Afnemer dit recht indien Afnemer niet binnen één (1) jaar na deze melding de vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 13. Vanuit commercieel belang is Food Ticket gemachtigd de uitbetaling door Adyen rechtstreeks te laten plaatsvinden aan Food Ticket

 1. Persoonsgegevens

 1. Food Ticket verwerkt persoonsgegevens conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring en de tussen Partijen afgesloten verwerkersovereenkomst.

 1. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Food Ticket gevestigd is.

 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

 5. Afnemer geeft Food Ticket bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Afnemer nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde Partijen in het geval van fusie of overname. Food Ticket zal Afnemer berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden.

 1. SAAS (SOFTWARE-AS-A-SERVICE) DIENSTEN
 1. SAAS

 1. De onderhavige artikelen (Artikel B.1 tot en met Artikel A.1 .) zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende SaaS-diensten.

 1. Oplevering en implementatie

 1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een standaard Dienst, dan zal Food Ticket na de totstandkoming van de Overeenkomst zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst(en) (op) te leveren.

 2. Indien in ieder geval een van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd”:

 1. door gebruik van de Dienst door Afnemer;

 2. door een mededeling van Food Ticket aan Afnemer dat de Dienst beschikbaar is;

 3. door een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van levering van de Dienst door Food Ticket.

 1. Indien de Dienst voor ingebruikname door Food Ticket dient te worden geïmplementeerd, zal Food Ticket hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is bepaald. Bij de implementatie van de Dienst zal Afnemer alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Food Ticket.

 2. De kosten voor implementatiewerkzaamheden zijn inbegrepen bij de verschuldigde vergoeding voor de Dienst.

 1. Back-up en beschikbaarheid

 1. Food Ticket zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een service level agreement. Voor zover niet in een dergelijke service level agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

 2. Afnemer kan te allen tijde de op de systemen van Food Ticket opgeslagen Klantdata zelf exporteren. Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of service level agreement zal Food Ticket regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Afnemer op systemen van Food Ticket opgeslagen Klantdata, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Afnemer beschikbaar stellen.

 3. Reservekopieëen kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om een reservekopie van de Klantdata bij beëindiging of ontbinding te verzoeken conform Artikel A.1 .

 4. Afnemer is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data en controle van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Afnemer om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.

 5. Food Ticket zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Food Ticket is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Food Ticket is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst.

 6. Food Ticket zal zich inspannen om te zorgen dat Afnemer gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Food Ticket. Food Ticket kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

 7. Food Ticket zal zich inspannen om problemen/gebreken in de Dienst te verhelpen. Food Ticket geeft echter geen garanties hieromtrent.

 1. Gebruiksregels

 1. Afnemer garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);

 2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;

 3. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

 4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;

 5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of

 6. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

 1. Het is Afnemer slechts toegestaan om via de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 2. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Food Ticket of overige klanten. Het is Afnemer verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Food Ticket, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Food Ticket, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

 3. Indien Food Ticket vaststelt dat Afnemer dit Artikel B.4 of de toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden, is Food Ticket gerechtigd maatregelen te treffen om dergelijke overtreding ten einde te brengen. Dergelijke maatregelen kunnen onder andere de opschorting of beëindiging van de Overeenkomst of de betreffende Dienst(en) en/of Goederen betreffen.

 4. Indien naar het oordeel van Food Ticket hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de kassasystemen of het netwerk van Food Ticket of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Food Ticket gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Food Ticket mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Afnemer.

 5. Food Ticket is gerechtigd om alle schade die zij lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van een overtreding door Afnemer van dit Artikel B.4 te verhalen op Afnemer.

 6. Food Ticket is nimmer gehouden tot het vergoeden van eventuele schade aan de zijde van Afnemer als gevolg van het nemen van maatregelen zoals beschreven in dit Artikel B.4.

 1. Notice-and-takedown

 1. Indien Food Ticket van oordeel is dat met gebruikmaking van de Diensten onrechtmatige Materialen worden opgeslagen of verspreid, of met gebruikmaking van de Diensten en/of Goederen anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Food Ticket gerechtigd zijn de betreffende Materialen te verwijderen, zonder daarbij een back-up te hoeven maken. Food Ticket zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken en zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.

 2. Food Ticket is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten, mits aan de daarvoor geldende jurisprudentiële eisen is voldaan.

 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare Materialen, dan is Food Ticket gerechtigd hiervan aangifte te doen. Food Ticket kan hierbij de gegevens en alle relevante informatie over Afnemer en derden (waaronder klanten van Afnemer) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Food Ticket verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

 4. Food Ticket zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Afnemer of diens klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de gegevens dan wel het verstrekken van persoonsgegevens zoals bedoeld in Artikel B.4 of dit Artikel B.5.

 5. Afnemer vrijwaart en zal Food Ticket schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de gegevens die door Afnemer, de klanten van Afnemer en/of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.

 1. Domeinnamen

 1. Food Ticket kan een domeinnaam voor Afnemer registeren, deze (maandelijkse) kosten zijn voor rekening van Afnemer. Indien Afnemer al in bezit is van een domeinnaam kan Afnemer een verhuiscode sturen naar info@foodticket.nl.

 2. De aanvraag- en toekenningsprocedure van domeinnamen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De betreffende instantie beslist over het al dan niet toekennen van de domeinnaam.

 3. Food Ticket vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol. Omdat er rechten van derden in het geding kunnen zijn, kan Food Ticket niet het bestaansrecht of de continuïteit van geregistreerde domeinnamen garanderen.

 4. Indien de aangevraagde domeinnaam is geregistreerd, zal Food Ticket hierover een bevestigingsmail aan Afnemer sturen. Alleen uit deze bevestigingsmail kan Afnemer opmaken dat de domeinnaam succesvol is geregistreerd. Een factuur voor de registratiekosten is géén bevestiging van registratie.

 5. Afnemer dient bij het gebruik van de domeinnaam alle wet- en regelgeving en alle door de registrerende instanties gestelde voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van Afnemer. Afnemer vrijwaart en stelt Food Ticket schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van de domeinnaam door of namens Afnemer.

 6. Afnemer gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen kunnen worden afgedaan via de Dispute Resolution Policies (DRP) van de registrerende instantie, zoals de “Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen” van SIDN.

 7. In het geval dat een domeinnaam door Afnemer zelf of vanwege een beslissing over een domeingeschil wordt beëindigd, heeft Afnemer geen recht op een vervangende domeinnaam of restitutie.

 8. Food Ticket heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk te maken of te blokkeren, dan wel op zijn eigen naam te (doen) plaatsen als Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen veertien (14) dagen na ingebrekestelling door Food Ticket herstelt.

 9. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden wegens wanprestatie van Afnemer, heeft Food Ticket het recht de domeinnamen van Afnemer op te zeggen, zonder enigerlei aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade.

 1. VERKOOP GOEDEREN / HARDWARE
 1. Koop Goederen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer Goederen koopt van Food Ticket. Indien de Overeenkomst (mede)betrekking heeft op de koop van Goederen, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven.

 1. Levering

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant Food Ticket zich in om de Goederen conform de Overeenkomst, dan wel binnen een redelijke termijn aan Afnemer te leveren. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Goederen gaat over op Afnemer op het moment dat de Goederen door Food Ticket op het overeengekomen adres geleverd is.

 2. Indien Afnemer beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient Afnemer dit onverwijld en schriftelijk bij Food Ticket te melden. Afnemer dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Food Ticket mee te sturen om de gegrondheid van de melding te beoordelen.

 3. Indien Afnemer niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn een beschadiging of gebrek aan Food Ticket meldt, wordt de Goederen geacht zonder beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd.

 1. Annulering

 1. Na totstandkoming van (het relevante deel van) een Overeenkomst die ziet op de verkoop en levering van Goederen door Food Ticket aan Afnemer, is het niet meer mogelijk voor Afnemer om de betreffende bestelling te annuleren. Indien Afnemer de betreffende Goederen niet wenst te ontvangen kan hij Food Ticket schriftelijk verzoeken om van levering af te zien. Desalniettemin blijven de voor de verkoop van Goederen overeengekomen kosten te allen tijde door Afnemer verschuldigd en is het niet mogelijk om gedane betalingen terug te draaien of korting te ontvangen op reeds te betalen bedragen, tenzij Food Ticket zelf anders besluit.

 1. Installatie

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal Afnemer de Goederen zelf op een door Afnemer gekozen locatie en wijze installeren.

 2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en netwerkaansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen niet aanwezig zijn, is Food Ticket mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie uit te voeren.

 3. Food Ticket heeft het recht om derden in te schakelen ten behoeve van de installatie van de Goederen zoals bedoeld in het vorige lid.

 4. Afnemer zal Food Ticket of de door Food Ticket ingeschakelde derde(n) toegang verschaffen tot de aangewezen locatie en de noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van de installatie van de Goederen.

 1. Garantie

 1. Op de door Food Ticket geleverde Goederen rust een standaard garantietermijn van twee (2) jaren, deze garantietermijn gaat in vanaf de factuurdatum. Eventuele gebreken, mits deze onder de aanvullende garantievoorwaarden vallen, zullen kosteloos worden verholpen door Food Ticket.

 2. De hiervoor beschreven garantie geldt niet voor beschadigingen of gebreken (1) die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, (2) die géén verband houden met de ondeugdelijkheid van de gebruikte materialen en/of de fabricage, (3) die zijn ontstaan als gevolg van het onjuist opslaan of bewaren van de Goederen, of (4) die het gevolg is van klimatologische of andere inwerkingen.

 3. Food Ticket staat ervoor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Food Ticket er tevens voor in dat het Goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het Goed geschikt is voor normaal gebruik.

 1. Retourneren

 1. Het retourneren van Goederen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van Food Ticket.

 2. Eventuele met het retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer draagt zorg voor het adequaat verpakken van de Goederen en dient de Goederen te retourneren middels een verzekerde verzending.

 3. Afnemer is gehouden de Goederen in onbeschadigde staat aan Food Ticket te retourneren, behoudens normale slijtage van de Goederen. Indien Food Ticket constateert dat Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Food Ticket veranderingen heeft aangebracht aan de Goederen, dan wel de Goederen beschadigd is, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel volledig voor rekening van Afnemer.

 1. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Goederen blijven eigendom van Food Ticket totdat alle vorderingen die Food Ticket op Afnemer heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

 2. Afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Afnemer niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van deze zaken niet op Afnemer is overgegaan.

 3. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Food Ticket te bewaren.

 4. Food Ticket is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien Afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

 5. Afnemer zal Food Ticket te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Food Ticket.

 1. Adyen pinterminals

 1. Afnemer dient kennis te nemen van de ‘Payment Device Terms of Service’ van de Adyen pinterminals, https://www.adyen.com/legal/payment-device-terms-of-service waarin elk pin terminal een ‘PCI validity’ termijn heeft.

 2. Aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst, in het geval van een voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst en/of in het geval de betaalautomaat/pinterminal niet langer door Afnemer wordt gebruikt, heeft de Afnemer keuze uit 3 mogelijkheden;

 1. Terugsturen naar Foodticket voor correcte verwijdering

 2. Terugsturen naar Adyen voor correcte verwijdering

 3. Pinterminal dient over te worden gedragen aan uw nieuwe kassaleverancier, per direct

 1. Adyen is verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van de betaalautomaten/pinterminals in overeenstemming met de geldende regels en voorschriften en aanvaardt alle daaraan verbonden kosten.

Privacybeleid

Via de Diensten worden persoonsgegevens van medewerkers en consumenten verwerkt. Foodticket B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Foodticket B.V. en ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Foodticket B.V. zich aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de Diensten verstrekt Eindgebruiker bepaalde gegevens. Foodticket B.V. bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Eindgebruiker worden opgegeven, in het kader van de door Eindgebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Foodticket B.V. zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken.

In bovengenoemde gevallen dient de Eindgebruiker expliciet bij Foodticket B.V. aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot Eindgebruiker/Afnemer te herleiden zijn.

Gebruik van gegevens

Wanneer Eindgebruiker gebruik maakt van Diensten van Foodticket B.V., kan Foodticket B.V. voor de (correcte) werking daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Foodticket B.V. en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Account

Eindgebruiker kan zich registreren om een Account aan te maken om zo makkelijker van de Diensten gebruik te kunnen maken. Na registratie worden door Eindgebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan Foodticket B.V. locatiegegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens of sensoren van gebruikte apparatuur. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Foodticket B.V. zal persoonsgegevens Eindgebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Diensten kan Foodticket B.V. persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Foodticket B.V. neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met Diensten zijn verbonden. Foodticket B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Foodticket B.V. raadt Gebruikers aan het privacybeleid van deze websites of diensten te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Eindgebruiker te allen tijde contact opnemen met Foodticket B.V.. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Foodticket B.V. raadt aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.